Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Bùi Thị Xuân
Thứ bảy, 27/3/2021, 19:0
Lượt đọc: 125

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng ngày 27/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tại 139 điểm cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

 Tại điểm cầu trường THPT Bùi Thị Xuân có đồng chí Vũ Thị Ngọc Dung, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Cấp uỷ, đảng viên chi bộ và đoàn viên Chi đoàn giáo viên trường.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, thành công của Đại hội góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước, cổ vũ tinh thần cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta phát triển theo hướng XHCN. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa mở đầu và định hướng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết là công việc thường xuyên, thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, là đợt sinh hoạt sâu rộng trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, nắm vững các nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tập trung làm rõ, nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện của Đại hội để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng, nhận diện rõ những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức và nhiệm vụ cách mạng của nước ta trong thời gian tới.

 Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu của từng cán bộ, đảng viên, trong quá trình tuyên truyền phải kịp thời lý giải những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung nghị quyết, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi sát với thực tế, định hướng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của từng địa phương, đơn vị.

Theo kế hoạch, trong thời gian 2 ngày 27 và 28/3/2021, Hội nghị triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Nguồn tin: Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87